Algemene voorwaarden

Laatste wijziging:
20 juli 2023

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Social Studio: Patrick van der Hoek handelend onder de naam De Social Studio, een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd aan de François HaverSchmidtwei 2, 2.13, (8914 BC) in Leeuwarden. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 76444287.
 2. Opdrachtgever: degene die de opdracht geeft.
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening tussen opdrachtgever en De Social Studio.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en/of vervolgopdrachten tussen De Social Studio en opdrachtgever.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onder meer door het opvragen van een aanbieding of offerte bij De Social Studio, het aangaan van een overeenkomst met De Social Studio en het geven van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden aan De Social Studio.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en de totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

 1. Offertes en aanbiedingen van De Social Studio zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen vanaf de datum die vermeld staat op de offerte en/of aanbieding. Partijen kunnen hiervan afwijken. Aan drukfouten, verschrijvingen en aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Offertes en aanbiedingen van De Social Studio zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle informatie voor de uitvoering van de opdracht.
 3. De overeenkomst tussen De Social Studio en opdrachtgever komt tot stand na ontvangst door De Social Studio van een door opdrachtgever getekende offerte en/of aanbieding, een schriftelijk akkoord van opdrachtgever op de offerte en/of aanbieding of door de feitelijke aanvang met de opdracht door De Social Studio zonder direct protest van de opdrachtgever.
 4. Indien er tussen De Social Studio en opdrachtgever geen overeenkomst tot stand komt, maar De Social Studio al wel is begonnen met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte of aanbieding dan is opdrachtgever gehouden de kosten hiervan volgens het vaste tarief te vergoeden. Onder deze kosten kunnen onder meer worden verstaan: onderzoekskosten, reiskosten, gesprekken op locatie of met derden.
 5. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod wat is gedaan in de offerte en/of aanbieding dan is De Social Studio daar niet aan gebonden, tenzij De Social Studio hiermee schriftelijk instemt.
 6. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. De prijzen voor diensten en goederen door derden geleverd, zijn niet inbegrepen in de prijzen van De Social Studio en zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4: Abonnementen

 1. De Social Studio biedt abonnementen aan die de klant kan aanvragen en afsluiten na akkoord op de aanbieding / offerte.
 2. De minimale looptijd van een abonnement van De Social Studio is 12 maanden. Het abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd. Tegen het einde van de looptijd van het abonnement kan met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand worden opgezegd.  
 3. Indien geen opzegging plaatsvindt zoals besproken in lid 2 van dit artikel dan wordt het abonnement steeds automatisch verlengd met 1 maand. Opzegging vindt plaats met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
 4. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso of door betaling van het maandbedrag waarbij De Social Studio steeds een factuur stuurt.
 5. Indien automatisch incasso onmogelijk blijkt dan is € 35,- administratiekosten verschuldigd per incasso die niet slaagt.
 6. Indien betaling plaatsvindt door automatische incasso dan vindt steeds 7 dagen voor de afschrijving een vooraankondiging van de automatische incasso plaats.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Social Studio is pas verplicht de overeenkomst uit te voeren, na ontvangst van de betaling van de eerste 75% van het in de offerte en/of aanbieding afgesproken  bedrag.
 2. De Social Studio zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De uitvoering van de werkzaamheden door De Social Studio is dan ook een inspanningsverbintenis en bevat geen resultaatsverbintenis voor De Social Studio.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Social Studio het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
 4. Indien De Social Studio derden inschakelt, zal dit indien mogelijk  plaatsvinden in overleg met opdrachtgever. De Social Studio zal pas na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid deze derden inschakelen.
 5. De kosten van derden komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in de tussen partijen overeengekomen prijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

Artikel 6: Medewerking van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verstrekt tijdig alle documenten en gegevens die De Social Studio nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. Dit kan onder meer bestaan uit het verstrekken van inloggegevens, toegang tot relevante accounts of systemen, technische specificaties, doelgroepinformatie en andere relevante gegevens die nodig zijn.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever, die bij de uitvoering van de opdracht door De Social Studio betrokken zijn.
 3. Opdrachtgever draagt zorgt voor tijdige feedback en goedkeuring aan De Social Studio. Gedurende de uitvoering van de opdracht zal De Social Studio regelmatig resultaten en concepten met opdrachtgever delen. Opdrachtgever zal tijdig en constructieve feedback geven.
 4. Een open en constructieve communicatie is cruciaal voor een succesvolle samenwerking. De Social Studio verwacht dat de opdrachtgever actief en tijdig reageert op communicatie en dat de opdrachtgever bereid is om samen te werken om de gestelde doelen te bereiken. Opdrachtgever wordt aangemoedigd vragen, zorgen of suggesties te bespreken, zodat in overeenstemming tot een oplossing kan worden gekomen.

Artikel 7: Prijs en betaling

 1. Een prijs wordt vooraf overeengekomen en opgenomen in de overeenkomst. Prijzen zijn exclusief derden kosten.
 2. Bij het tot stand komen van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 75% van de prijs. De betaling van de overige 25% vindt plaats na het afronden van de opdracht. De Social Studio stuurt hiervoor steeds een factuur.
 3. De door De Social Studio gemaakte reiskosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,30 per gereden kilometer. Indien de reistijd langer is dan 30 minuten zal vanaf 30 minuten het uurtarief in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn exclusief parkeer- en tolkosten. Deze worden separaat in rekening gebracht. Een overzicht van de reiskosten wordt bijgevoegd bij de factuur.  
 4. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
 5. Indien opdrachtgever en De Social Studio een uurtarief zijn overeengekomen is opdrachtgever het honorarium en de eventuele derden kosten verschuldigd.
 6. Zolang de opdracht niet is voltooid, mag De Social Studio tussentijds factureren.
 7. Indien een uurtarief is overeengekomen dan mag de Social Studio een voorschot factureren alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de eindfactuur verrekend.  
 8. Opdrachtgever zal facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke handelsrente verschuldigd is, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend wordt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een tarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,-.
 9. Partijen kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden afwijken van hetgeen in dit artikel is bepaald.
 10. Niet in de overeenkomst inbegrepen kosten worden in overleg met opdrachtgever gemaakt. Opdrachtgever ontvangt voor deze kosten een separate factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 11. De Social Studio behoudt zich het recht voor om (wettelijke opgelegde) prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. De Social Studio zal deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mededelen en toelichten.

Artikel 8: Opschorting

 1. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, mag De Social Studio de werkzaamheden opschorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft.
 2. De Social Studio is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 3. Eventuele bezwaren van opdrachtgever tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9: Wijzigen van de overeenkomst en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. De Social Studio zal opdrachtgever tijdig inlichten indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben.
 3. Indien sprake is van meerwerk dan zal De Social Studio de kosten voor het meerwerk berekenen en de opdrachtgever een aanbieding / offerte sturen.  De overeenkomst met betrekking tot het meerwerk tussen De Social Studio en opdrachtgever komt tot stand na ontvangst door De Social Studio van een door opdrachtgever getekende offerte en/of aanbieding, een schriftelijk akkoord van opdrachtgever op de offerte en/of aanbieding of door de feitelijke aanvang door De Social Studio zonder direct protest van de opdrachtgever.
 4. De Social Studio zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie en conform het geldende uurtarief in rekening brengen bij de opdrachtgever tenzij partijen een vast bedrag overeenkomen voor het meerwerk. De Social Studio hiertoe een factuur sturen.

Artikel 10: Beëindiging en annulering van de overeenkomst

 1. De Social Studio mag de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang opzeggen dan wel beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van De Social Studio kan schaden.
 2. De Social Studio is in verband met de beëindiging van de overeenkomst niet gehouden tot enige vergoeding van schade of compensatie van kosten.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Social Studio op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Social Studio de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert dan wel beëindigd dan dient dit schriftelijk te geschieden. De Social Studio zal een berekening maken van de reeds verrichtte werkzaamheden en zal het reeds te veel voldane bedrag binnen 14 dagen na annulering op een door opdrachtgever op te geven rekeningnummer terugstorten.
 5. Ingeval één van partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 11: Overmacht

 1. De Social Studio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Social Studio geen invloed kan uitoefenen en waardoor De Social Studio niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht worden mede, en dus niet uitsluitend, verstaan:

– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;

– een dag of dagen van nationale rouw;

– contingentering- of andere overheidsmaatregelen;

– overheidsbesluiten;

– werkstaking;

– natuurrampen;

– ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van De Social Studio;

– sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;

– epidemieën of pandemieën

 1. De Social Studio zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van deze overmacht.
 2. In geval van overmacht zal De Social Studio zich naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 3. De Social Studio kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Deze opschorting kan er dan niet toe leiden dat De Social Studio toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Indien deze periode langer duurt dan vier maanden dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij. Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van hetgeen hij tot dat moment reeds verschuldigd is geworden aan De Social Studio op te schorten. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd is De Social Studio gerechtigd het reeds nagekomen deel te facturen en opdrachtgever is verplicht de factuur te voldoen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De Social Studio is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of als gevolg van door De Social Studio verrichtte werkzaamheden, behoudens en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Social Studio.
 2. De aansprakelijkheid van De Social Studio is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van De Social Studio wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Indien geen uitkering  krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van De Social Studio plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van De Social Studio beperkt tot maximaal de prijs van de te verrichten werkzaamheden. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De overeenkomst, de inhoud daarvan en de uitvoering daarvan zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door opdrachtgever. De Social Studio mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan haar verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie.
 5. Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend wordt met de schade waarvoor De Social Studio aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
 6. In geval van overmacht is De Social Studio niet aansprakelijk en kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
 7. De Social Studio is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Opdrachtgever vrijwaart De Social Studio voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door De Social Studio aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, content, ontwerpen, modellen, systemen en media berusten bij De Social Studio, tenzij anders is overeengekomen. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan het materiaal en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het intellectuele eigendom van de materialen, content, ontwerpen, modellen, systemen en media die ten behoeve van de opdracht worden gecreëerd, worden overgedragen aan opdrachtgever zodra de betaling van de factuur volledig is voldaan. Na ontvangst van de volledige betaling verkrijgt de klant het exclusieve recht om de materialen, content, ontwerpen, modellen, systemen en media te gebruiken, te wijzigen, te verspreiden en te reproduceren.
 3. Totdat de betaling van de factuur volledig is voldaan, behoudt ons De Social Studio het eigendom en de rechten van de gecreëerde materialen, content, ontwerpen, modellen, systemen en media. In deze periode heeft de klant beperkte, niet-exclusieve rechten om de elementen te gebruiken binnen het kader van het project, maar het eigendom en de volledige rechten blijven bij De Social Studio.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze in het kader van deze overeenkomst van elkaar of van een derde bron hebben verkregen. Informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn als dit door een van de partijen of een derde wordt gemeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15: Klachten

 1. Opdrachtgever dient binnen 7 na ontdekking maar uiterlijk binnen 28 dagen nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken ter zake de werkzaamheden van De Social Studio schriftelijk bij De Social Studio te hebben geklaagd.
 2. Opdrachtgever dient klachten over facturen, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij De Social Studio te hebben ingediend.
 3. Opdrachtgever dient zijn klacht(en) en alle daaraan ten grondslag liggende omstandigheden volledig en duidelijk te omschrijven.
 4. De Social Studio zal tijdig ingediende klachten in behandeling nemen en met opdrachtgever in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen.
 5. Klachten als bedoeld in dit artikel schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 16: Slotbepalingen

 1. In het geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.
 2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien De Social Studio van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 3. De Social Studio mag wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 4. Op de rechtsverhouding tussen De Social Studio en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Leeuwarden is bevoegd in eerste instantie van een geschil kennis te nemen.